משלי ישוע — משל החיטים והעשבים הרעים (מתי יג 24-30, 36-43)

Print Friendly

מלכות אלוהים

א. משל החיטים והעשבים הרעים.  בשורת מתי י"ג 24-30  36-43
ב. משל הרשת מלאת הדגים – פסוקים 47-52.

 

אנו לומדים את משלי ישוע!

מהו הרקע והסיבות למשלים?

תלמידו של ישוע, מתי, כתב את הבשורה ובה הוא מציג את ישוע כמלך!

א. בחלק הראשון של הבשורה מתי מתאר את יוחנן המטביל קורא לבני עמו כדי שיתכוננו להופעת המלך, מכיוון שמלכות שמים קרבה. מתי ג' 2. ראה גם מלאכי ג' 1-3.

ב. המלך בא, ישוע הופיע, הוא אוסף את תלמידיו ויציריו ומציג לפניהם את התנאים הנדרשים מבני מלכותו (דרשת ההר ד' 23 עד סוף פרק ז'). ישוע עשה זאת כשביאר את המשמעות האמיתית לעשרת הדיברות.

ג. עם ישראל שמע את דברי ישוע, ראה את נסיו אך דחה את ישוע. דחה את המלך. פרקים ח'-י"ב. אילו העם היה מקבל את ישוע כאדון ומלך, מלכות המשיח הארצית והרוחנית הייתה מוקמת! אך מכיוון שהמלך נדחה, גם מלכותו נדחתה! עד לשובו לאחר הצרה הגדולה. ספר דניאל פרקים ב' ו-ז'.

 

דרך המשלים ישוע לימד איך תתאפיין התקופה עד לבואו, עד ליום אשר מלכותו תהיה ארצית ורוחנית גם יחד! עד ליום אשר כל ברך תכרע וכל לשון תודה כי ישוע הוא האדון! (ישעיה ל"ה 23, אל הפיליפים ב' 10-11)

 

למדנו דרך המשל על הזורע כי:

א. ממלכת אלוהים שוכנת בלב ילדי אלוהים הנושעים והממלכה הזו קמה או החלה בבשור

דבר הבשורה של ישוע.

ב. חסד אלוהים הנו המרכיב אשר מאפשר לבשורה להשתרש בלב האדם.

ג. מעטים יהיו אלה אשר יאמינו, אך דרכם אלוהים יניב פרי רב מאוד!

 

הבה נקרא בפרק י"ג פסוקים 24-30 המספרים את המשל אודות החיטה והעשבים הרעים.

24. "המשיך וסיפר להם משל אחר: "מלכות השמים דומה לאיש הזורע זרע טוב בשדהו.

25. והנה כשישנו האנשים בא אויב, זרע עשבים רעים בין החיטים והלך לו.

26. כאשר צמחו הגבעולים ועשו תבואה נראו גם העשבים הרעים.

27. אז ניגשו עבדי בעל הבית ואמרו אליו, "אדוננו, הלוא זרע טוב זרעת בשדך, מנין יש בו עשבים רעים?"

28. אמר להם, "איש אויב עשה זאת". שאלו העבדים, "האם אתה רוצה שנלך ונלקט אותם?"

29. השיב בעל הבית, "לא, שמא בלקטכם את העשבים הרעים תעקרו איתם גם את החיטים.

30. הניחו לשניהם לגדול יחד עד הקציר. בעת הקציר אומר לקוצרים: לקטו בראשונה את העשבים הרעים ואיגדו אותם לאלומות כדי לשרפם, ואת החיטים איספו לאסם שלי."

להבדיל מהמשל הראשון אשר מתאר איך החלה מלכות אלוהים, המשל השני והבאים אחריו מתארים איך נראית מלכות אלוהים לאחר הקמתה והשפעתה על העולם!

 

להלן המשל:

ישוע תיאר לפני שומעיו משל שהם יכלו להזדהות עם נתוניו!

בעולם המתבסס על תנובה חקלאית, כולם מודעים לחשיבות הזריעה והתנובה.

בעל שדה זרע את אדמתו בזרעים טובים! בעת שבעל השדה ועובדיו ישנו, הסתנן אויב וזרע בשדה עשבים רעים!.

לאחר תקופה, החלה הצמיחה. עובדי בעל השדה מגלים כי עשבים רעים ממלאים את השדה וזאת למרות שנזרעו זרעים טובים.

מכיוון שהמראה החיצוני של חיטה ושעורה מאוד דומים, הרי שההבדל ניכר וברור רק בשלב צמיחה מתקדמת! 

בעל השדה הסביר לעובדיו כי אויב חיבל בשדה! אויב בא והשחית את החלקה בזרעי עשבים רעים!

הדוגמא הזו לא הייתה זרה לאוזני האנשים!

היו ידועים מקרים שכאלו שנבעו מתחרות או נקם! הדבר היה יחסית נפוץ עד כי הרומאים קבעו עונשים בחוק נגד אנשים שעשו מעשים שכאלו!

עובדי בעל השדה באו עם הצעה! "האם נוכל ללכת ולטהר את השדה מהעשבים הרעים?"

בעל השדה דחה את ההצעה מכיוון שבמהלך טיהור השדה מהעשבים הרעים, יפלו ויעקרו גם ראשי חיטה טובים!  שורשי החיטה קשורים בשורשי העשבים הרעים ועקירת העשבים תפגע בשורש גבעולי החיטה.

"הניחו להם לגדול יחד עד הקציר!" אמר בעל השדה.

בעת הקציר, ילקטו הקוצרים את העשבים הרעים קודם על מנת לשרפם באש, ואת החיטה הטובה יאספו לאסם של בעל השדה!

 

בפסוקים 36-43 ישוע הסביר את הנמשל. (דם רב היה נחסך לאורך ההיסטוריה לו ילדי אלוהים היו מיישמים את לקחי המשל!).

36. "אחרי כן שילח ישוע את המון העם ונכנס הביתה. ניגשו אליו תלמידיו ואמרו: "הסבר נא לנו את משל העשבים הרעים."

37. השיב ואמר: "הזורע את הזרע הטוב הוא בן האדם.

38. השדה הוא התבל. הזרע הטוב הוא בני המלכות, והעשבים הרעים הם בני הרע.

39. האויב הזורע אותם הוא השטן. הקציר הוא קץ העולם, והקוצרים הם המלאכים.

40. ובכן, כמו שאוספים את העשבים הרעים ושורפים אותם באש כך יהיה בקץ העולם.

41. בן האדם ישלח את מלאכיו וילקטו ממלכתו את כל המכשלות ואת כל עושי הרשע,

42. וישליכו אותם אל תנור האש, שם יהיו היללה וחרוק השיניים.

43. אז יזהירו הצדיקים כשמש בממלכת אביהם. מי שאוזניים לו שישמע!".

 

ישוע הבהיר מיד ש:

א. השדה נמשל לעולם, והוא ישוע הנו בעל העולם! (למרות פעילותו הענפה של השטן בעולם, התבל עדיין שייך לישוע!)

ב. החיטה, הזרע הטוב הם המאמינים, בני המלכות.

ג. העשבים הרעים הם חסרי האמונה, בני הרע!

ד. האויב שזרע אותם הנו השטן. לאור זאת ניתן לקבוע שהמשל מתייחס לתקופה הנוכחית.

במהלך ממלכת 1000 השנים השטן במאסר ולכן אינו יכול לפעול ולזרוע… ראה ספר התגלות פרק כ' פסוקים 2-3.

ה. הקציר זה קץ העולם

ו. הקוצרים הם המלאכים.

ז. האסם זה מלכות אלוהים.

 

איזו תקופה ישוע המשיח מתאר במשל?

הנמשל מתאר את יחסי הגומלין בין המאמינים לחסרי האמונה בתקופה הנוכחית עד להקמת מלכות אלוהים.

ישוע המשיח מלמד במשל הנוכחי כי קיים דו-קיום בין ילדי האלוהים לאלו שאינם מאמינים ואף מורדים באלוהים עד שיחזור האדון! בדיוק כמו שהחיטה והשעורה גדלו ביחד עד הקציר.

מדוע אלוהים מאפשר לנו לחיות ביחד ובדו קיום?

בכל יום הבשורה מגיעה ללבבות נוספים, ועוד אנשים מקבלים את ישוע כאדון ומושיע.

התנ"ך מלמד כי כל האנשים נולדים חוטאים (תהילים נ"א 7) ולכן המצב הראשוני של כולנו זה – בני הרע!

מה שמשנה את בני האדם זה חסד אלוהים שמתבטא דרך ישוע המשיח, (אל-שדי) שירד ארצה, לובש דמות אדם ומשלם בדמו על הצלב את העונש עבור חטאינו. אל הרומים י' 9-10.

ישוע המשיח מצפה מילדיו המאמינים בו לחיות חיי עדות קדושים וטהורים על מנת שהבשורה תגיע ללבבות נוספים, כך בני רוע נוספים ישמעו את הבשורה, יקבלוה, וישתנו לבני המלכות! (אל האפסיים ב' ,2-3 בשורת יוחנן ג' ,10 ה' ,19 ח' ,44 שניה לקורינתים ה' 11-21).

ישוע בעצמו אמר כי הוא בא להושיע ולא לשפוט! (בשורת יוחנן ג' 17-18),

ההזדמנות הזו קיימת עד מועד חזרתו של ישוע!

 

בתקופה הנוכחית בה אנו חיים, השטן חופשי ופועל במלא המרץ לייצר חיקויים ולהרוס כל פעולה אשר אלוהים עומד מאחוריה!

הקהילה הינה חלקת אלוהים, וגם החלקה הזו אינה נקיה מהרע. אדרבה, הקהילה הינה המטרה הראשונה בלוח המטרות של השטן.

מדוע?

מכיוון שאם הוא יהרוס את טוהר הזורעים, את טוהר ילדי אלוהים, הבישור יושחת, התבל ימלא ביותר בני הרוע ועבודת אלוהים תיפגם!

 

מה צריכה להיות גישתנו?

דבר אלוהים מלמד כי עלינו לשמור על טוהר דבר אלוהים ורצונו בחיינו אך עדיין לחיות בדו קיום עם אנשים החיים תחת שליטת השטן! אלוהים מצפה מאיתנו להתמודד נגד הרע ולשמור על האור שלו בחיים שלנו. אנו לא פועלים לבד. הוא מעמיד לרשותנו את כל כוחו אם נציית לו ונחיה באמונה על פי רצונו.

ביחד אך לחוד! שניה לקורינתים ו' 14-18.

 

לאורך ההיסטוריה של הקהילה קמו אנשים אשר לא הבינו או לא רצו להבין את המשל, והחליטו "לטהר" את הקהילה והעולם בכוחות עצמם!

כביכול בשם אלוהים, קמה האינקוויזיציה, נערכו מסעות צלב. אנשים רבים נרצחו, מאמינים וחסרי אמונה.

ומה הייתה התוצאה?

בושה, הרס עדות והשחתת שמו של ישוע המשיח! ובמילים פשוטות – ניצחון לשטן!

 

עד מתי יחיו ילדי אלוהים בדו-קיום עם המורדים באלוהים?

אלוהים ענה לנביא חבקוק: גם אם יתמהמה. בו יבוא! (ב' 3-4)

ישוע המשיח עתיד להסיר את כל חסרי האמונה מעל פני האדמה בעת חזרתו לעולם לאחר תקופת הצרה הגדולה שדניאל וירמיה הנביאים ניבאו אודותיה. (דניאל ט' וירמיה כ"ה, חזון יוחנן י"ט). את שארית בני האדם שישרדו את הצרה הגדולה ויאמינו בישוע כאדון ומושיע מן החטא (פחות מחצי מכלל יושבי תבל ורק שליש מעם ישראל), יכניס המשיח למלכותו. (זכריה י"ג 8-9, חזון יוחנן כ').

עת משפט עוד יבוא אך עד אז אנו מצווים לאהוב, לבשר ולהציג את עדות ישוע לעולם המושפע מבני הרוע! אנו פה כשגרירים של המשיח (שניה לקורינתים ה' 19-20) ומחכים להיכנס לארצנו השמימית.

המשל הנוכחי מצביע על המשפט של הרשעים בסוף הצרה בת שבע השנים. לעומת זאת, משפט הרשעים בסוף ממלכת 1000 מתואר באופן שונה. אז תרד אש מן השמיים מאת אלוהים ותאכל אותם. התגלות כ' 7-10.

 

לאור הנתונים שלמדנו:

מה עלי לעשות כרגע כדי להיכנס לאסם של אלוהים (למלכותו) ולא לתנור (לאגם האש שהוא העונש הנצחי)?

לקבל את אמת הכתובים ולהאמין בישוע כאדון ומושיע אישי מן החטא!

אמונה כנה תניב פרי קדוש, טהור ורצוי לאלוהים!

 

 

 

 

ב. משל הרשת מלאת הדגים – פסוקים 47-52.

 

בפסוקים 47-52 ישוע ממשיך במשל נוסף המקביל בתיאורו למשל שלמדנו.

47. "…ועוד דומה מלכות השמים לרשת שהושלכה לים ואספה מכל מין.

48. כאשר נתמלאה העלו אותה לחוף וישבו וליקטו את הטובים לתוך הכלים ואת הרעים השליכו.

49. כך יהיה בקץ העולם. המלאכים יצאו ויבדילו את הרשעים מבין הצדיקים

50. וישליכו אותם אל תנור האש. שם יהיו היללה וחרוק השיניים.

51. האם הבינותם את כל זה?" השיבו לו: "כן".

52. אמר להם: לכן כל סופר למוד מלכות שמים דומה לבעל בית המוציא מאוצרו חדשות וגם ישנות".

 

להלן המשל.

גם במשל הנוכחי ישוע תיאר פעולה הקשורה לשגרת החיים של שומעיו. כך הם יכלו להבין את המשל ומכאן את הנמשל בקלות רבה יותר.

מלכות השמים היא כמו רשת שהושלכה לים ואספה דגים ובעלי חיים מכל מין. כאשר הרשת התמלאה, העלו אותה הדייגים אל החוף ושם מיינו את הדגים ובעלי החיים שתפסו. את הדגים ובעלי החיים הראויים לאכילה הם שמו בכלים כדי לשמרם. לעומת זאת, את הדגים ובעלי החיים הלא ראויים לאכילה ולמסחר הם השליכו הצידה. הדגים הראויים נשמרו והלא ראויים נזרקו ונרקבו בשמש ונאכלו על ידי חיות.

 

הנמשל

ישוע פותח את הסבר המשל (הנמשל) במילים: "כך יהיה בקץ העולם…" ללמדנו שהדגש במשל הזה הוא על תקופת הקץ של העידן הזה לפני חזרתו של ישוע המשיח ארצה כדי להתחיל את ממלכת 1000 השנים.

לפני שישוע המשיח ימלוך על עולם הנתון למרותו ונכנע לו באמונה, הוא משחרר את מלאכיו לבחון את כל יושבי תבל ולנקות את אוכלוסיית העולם מאלו המתנגדים לו ודוחים אותו כאדון ומושיע מן החטא.

התיאור הזה נתון בספר ההתגלות פרק י"ט בפסוקים 11-15:

"…ראיתי את השמיים פתוחים והנה סוס לבן והיושב עליו נקרא נאמן ואמיתי. בצדק הוא שופט ולוחם. עיניו שלהבת אש, על ראשו עטרות רבות, ויש לו שם כתוב אשר אין איש יודע אותו מלבדו. הוא לבוש בגד טבול בדם ושמו נקרא דבר האלוהים. צבאות השמיים יוצאים אחריו, רכובים על סוסים לבנים ולבושים בוץ לבן וטהור. מפיו יוצאת חרב חדה להכות בה את הגויים והוא ירעם בשבט ברזל. הוא דורך את גת היין של חרון אף אלוהי צבאות, ועל בגדו ועל ירכו כתוב שם: "מלך המלכים ואדון האדונים."

 

לאחר שאלוהים יסיר מעל האדמה את המתנגדים לו, את אלו שאפשרו לשטן להנחות את מחשבתם וחייהם, יקים אלוהים ממלכה המושתתת על טוהר וקדושה. ראה ישעיה י"א.

 

חשוב מאוד לזכור את המושגים שישוע משתמש בהם במשלים הללו. אנו נזכור זאת כשנלמד את פרקים כ"ד וכ"ה.

כשישוע המשיח יחזור יחד עם מלאכיו וקדושיו ארצה בסיום תקופת הצרה בת 7 השנים, הוא יסיר מעל פני האדמה את המתנגדים לו וישאיר את ילדיו שעתידים ליהנות בממלכתו ומהתחברות קדושה עימו.

המשל הנוכחי אינו מתאר את עונשם של חסרי האמונה בסוף ממלכת 1000 השנים למרות הדמיון. אז חסרי האמונה יקיפו את עיר אלוהים ואש אלוהים שתרד משמיים תאכל את כולם.

ראה ספר התגלות פרק כ' פסוקים 7-10.

 

איך הנמשל משפיע על חיינו היום?

א. המשל מציין שמלאכי אלוהים הם אלו הממיינים. אלוהים מכיר את ילדיו ויודע את נסתרות ליבם. משפטו של אלוהים צודק והוא יודע לאן ילך כל אחד.

אף  אדם לא יוכל לשכנע את אלוהים או נציגיו שהוא ראוי לממלכתו. עלינו לחיות את חיינו באמונה והקרבה למושיענו, והוא כריבון אלוהי מכיר את אשר לו. (אל-רואי בראשית ט"ז)

 

ב. למרות שאנו חיים בעולם עם הרשעים, חיינו חייבים להיות נקיים מרשע וחטא. עלינו לזכור תמיד – אנו אזרחי שמיים. אל הפיליפים ג' 20.

 

לאחר שישוע סיים להסביר את המשל אודות הפרדת הרשעים מהצדיקים בקץ העולם, הוא המשיל משל נוסף בפסוק 51-52.

51. האם הבינותם את כל זה?" השיבו לו: "כן".

52. אמר להם: לכן כל סופר למוד מלכות שמים דומה לבעל בית המוציא מאוצרו חדשות וגם ישנות".

הדוגמא האידיאלית כמובן מצביעה על ישוע, כי הרי הוא הבקיא ביותר בכל הנוגע למלכות שמיים.

ולכן, אדם הבקיא בדבר אלוהים הריהו מוכשר להבין את כל מעשיו של אלוהים.

אדם הבקיא בדבר אלוהים ומלא ברוח אלוהים מבין את תכלית אלוהים בכל פעולה ודבר.

אדם שכזה מיישם את עקרונות הלימוד בכל תחום בחייו.

 

כך צריכים להיות בני המלכות. בן מלכות מכיר את אלוהים ודברו מכיוון שרוח אלוהים שוכן בו (ראשונה לקורינתים ג' 16). מכיוון שבן המלכות מכיר את אלוהים באופן אישי, יודע את דברו ומבין איך ליישם את דבר אלוהים בכל תחום בחייו, כמוהו כבעל בית היודע לטפל בכל בעיה בדרך החכמה ביותר.

 

יישום:

מכיוון שדבר אלוהים מכיל עקרונות חיים רבים והנחיות להתנהגות וטיפול בכל מצב ותחום בחיים, הרי שידיעת דבר אלוהים והפנמתו מבטיחים חיים מלאי ברכה! מכיוון שישועת אלוהים מבטיחה לנו כזו ברכה, הבה נחלוק את הבשורה עם רבים על מנת שיותר ויותר אנשים יתברכו.

 

לסיכום:
1. עד חזרתו של ישוע, מצווים ילדי אלוהים לחיות בדו קיום עם שאר בני האדם חסרי האמונה.

2. עד חזרתו של ישוע ילדי אלוהים מצווים לייצג את ישוע בנאמנות על מנת שעוד בני רוע

יהפכו לבני מלכות. בכל פעם שמאמינים ניסו לטהר את העולם בדרך אלימה, קרה אסון שהשחית את כל גוף המשיח, הקהילה. ברכה נובעת רק מעשייה מדויקת של רצון אלוהים.

 

3. עד מתי רשעים יעלוזו?  עד שהמשיח יבוא עם מלאכיו, ישמיד את מתנגדיו ויאסוף את ילדיו למלכותו, לנצח!