שניה לקורינתיים י"ב 20-21: עקרונות הכרחיים להתחברות משיחית. חלק א – חזרה בתשובה

Print Friendly

שניה לקורינתיים י"ב 20-21.
כותרת פרקים י'-י"ג: שאול מגן על מעמדו כשליח. השליח מפציר בקורינתיים להתכונן כראוי לביקורו – הסירו מקרבכם את מורי השקר והשפעתם המרעילה.

כותרת השיעור: עקרונות הכרחיים להתחברות משיחית
חלק א: חזרה בתשובה (חלק ב: משמעת קהילתית)

נושא עיקרי של הקטע: שאול מתכנן להגיע אל הקורינתיים וזה יהיה הביקור השלישי שלו שם. תקוותו של שאול שהביקור לא יתבזבז על בעיות משמעת ומריבות אלא יימלא בהתחברות קדושה, למען גדילתם הרוחנית של המאמינים בקורינתוס.
שאול מלמד את הקורינתיים איך עליהם להתכונן לביקורו הקרוב.
מדוע?
נוכחות ופעילות מורי השקר הרחיקה את הקורינתיים ממקור השלום – מישוע – וכך הרסה את התחברותם, שמחתם ושירותם המשיחי.
לפיכך, על הקורינתיים לקבל את הוראותיו של שאול ולחזור בתשובה כנה מחטאיהם. חלק מחזרה בתשובה כנה חייב להתבטא בסילוק הגורם לבעיה, קרי, מורי השקר והשפעתם המזיקה מקרבם, וכינון המשיח ישוע בלב המאמינים.

נושא עיקרי של השיעור: חזרה בתשובה כנה, היא עיקרון בסיסי והכרחי להתחברות משיחית קדושה. שלום ואהבה בין ילדי האדון מהווים עדות בריאה וקדושה לכבוד המשיח.

הבה נקרא את פסוקים 20-21:
20. "חושש אני שבבואי לא אמצא אתכם כלבבי, ואתם לא תמצאוני כלבבכם. שמא אמצא מריבה, קנאה, רוגז, תחרות, דיבה רעה, רכילות, יהירות ואנדרלמוסיה.
21. ושמא בשובי אליכם ישפילני אלוהי אצלכם, ואתאבל על רבים אשר חטאו כבר ולא חזרו בתשובה על הטומאה והזנות והזימה שעשו."

20 φοβοῦμαι γάρ, μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους θέλω εὕρω ὑμᾶς, κἀγὼ εὑρεθῶ ὑμῖν οἷον οὐ θέλετε· μή πως ἐρεῖς, ζῆλοι, θυμοί, ἐριθείαι, καταλαλιαί, ψιθυρισμοί, φυσιώσεις, ἀκαταστασίαι· 21 μὴ πάλιν ἐλθόντα με ταπεινώσῃ ὁ Θεός μου πρὸς ὑμᾶς, καὶ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων, καὶ μὴ μετανοησάντων ἐπὶ τῇ ἀκαθαρσίᾳ καὶ πορνείᾳ καὶ ἀσελγείᾳ ᾗ ἔπραξαν.

תוכן עניינים. (עקרונות הכרחיים להתחברות משיחית: חזרה בתשובה)
א. חזרה בתשובה – זה להתיישר על פי דברי השליחים (פ. 20א')
ב. חזרה בתשובה – זה לחוות את פרי הרוח (פ. 20ב')
ג. חזרה בתשובה – זה לעשות זאת מיד! (פ. 21)

א. חזרה בתשובה – זה להתיישר על פי דברי השליחים (פ. 20א')
"חושש אני שבבואי לא אמצא אתכם כלבבי, ואתם לא תמצאוני כלבבכם…"

שאול אמר במפורש בפסוק 19 שתכלית פעולתו בקרבם היא כדי שייבנו מבחינה רוחנית.
הגדרת התפקיד של רועים ומורים היא הכשרת צאן אלוהים לעבודת השירות, לבנית גוף המשיח, לאחדות רוחנית עד שנגיע כולנו לשיעור קומתו המלא של האדון ישוע (אל האפסים ד' 12-13).
מלוא קומתו של האדון ישוע מושגת על ידי יישום דבר אלוהים הכתוב כדברו וכלשונו באמונה ואהבה (טימ"ב ג' 15-17).

ההידמות לישוע תמיד תהיה בכיוון הפוך של הידמות לעולם (פטר"א ב' 11, דברי-הימים א' כ"ט 15, אל העברים י"א 13). אי אפשר לאמץ את שתי הקצוות הללו. הם כמו אור וחושך, אינם יכולים לשכון בכפיפה אחת (יוחנן ג' 19-21).

תפקיד הרועים ללמד את צאן המשיח לחיות על פי אמות המידה הנדרשות במלכות אלוהים. תפקידנו להיות אור לעולם, מלח הארץ, ולא חושך או מלח דלוח. (מתי ה'-ז', י"ט 21, לוקס ו' 22-23, י"ב 21,33, קור"ב ד' 18, ה' 1-4, 8, אל הפיליפים ג' 20, קולוסים א' 5, ג' 1-4, פטר"א א' 4, תהילים ע"ג 25).

'הוראות היצרן' של הרועים הינם כתבי הקודש – תנ"ך וברית חדשה.
במקרה של שאול, הוא גם היה שליח מטעם האדון וחלק מהגדרת התפקיד שלו היה להוות יסוד לבניית הקהילה (אל האפסים ב' 20).
כשליח מטעם האדון ישוע, ניתנה לו ההשראה ללמד ולומר את דבר אלוהים, ולהיות אחד מהאנשים שבחר אלוהים לומר את דברו דרך פיהם.

מכיוון ששאול היה שליח מטעם המשיח, והוראתו סמכותית כהוראת אלוהים, יכול היה שאול לומר להם שחייהם חייבים להתנהל על פי לבבו, כי לבבו תואם את לב אלוהים.
במילים פשוטות, שאול מצהיר במילים אלו שהוראתו הייתה סמכותית כדבר אלוהים ומחייבת את הקורינתיים וכן את כלל בני האדם.

לפיכך, חזרה בתשובה של הקורינתיים הייתה צריכה להתבטא בכיבוד וציות להוראותיו של שאול השליח. להתיישר על פי דבר אלוהים!
ומה אמר להם שאול השליח לאורך כל האיגרת הזו והאיגרת הקודמת?
- הסירו וסלקו את מורי השקר מקרבכם!
- הסירו את השפעת הלימוד השקרי מליבכם. סטייתכם מהאדון ישוע הרחיקה אתכם ממקור השלום ולכן נהרסת התחברותכם ושירותכם המשיחי.
- יישמו את מתנות הרוח כפי שהסברתי (באיגרת הראשונה).
- אהבו איש את רעהו, כי האהבה המשיחית היא המטרה אליה אתם צריכים לשאוף. כך תוכלו להראות לכולם שאתם תלמידיו של האדון ישוע (יוחנן י"ג 34-35).
תשנו את גישתכם כלפי שאול למען תוכלו לקבל וליישם את הוראתו ככתבה וכלשונה.
אם כן, תנאי ראשון להתחברות משיחית קדושה הינו: חזרה בתשובה

יישומון:
הצעד הראשון בחזרה בתשובה, בהחזרת שלום אלוהים לחיינו ותיקון הנזק בהתחברות המשיחית שלנו נעוץ בחזרה לקריאה, לימוד ויישום באמונה את כתבי הקודש – את דבר אלוהים. כתבי הקודש הם המילה של אלוהים בכבודו ובעצמו, והם כוללים את כל כוחו הריבוני. הם הוראות היצרן לתיקון כל פרט בחיינו (טימ"ב ג' 15-17, משלי ג' 5-8).

כאשר אנו סוטים מ'הוראת היצרן', מדבר אלוהים, אנו מושפעים מתורה אחרת ויש לכך השלכות ותוצאות הרסניות על שלומנו, התחברותנו ושירותנו לאדון.

מורי ושליחי שקר אינם רק אלו הבאים לקהילה ומלמדים בשורה אחרת. את תפקיד מורי ושליחי השקר ממלאים ברוב המקרים חברים רעים, השפעות לימודיות שליליות באקדמיה, או סרטים ומדיה רעה.
כאשר אנו שומעים, צופים, ומתחברים עם גורמים ונושאים השנואים על אלוהים ומנוגדים לדברו, התוצאה תתבטא בסטייה מהאדון ישוע כמרכז חיינו. כך נאמץ תכונות והרגלים רעים. זה ישפיע לרעה על ההתחברות שלנו בקהילה ועל היחסים שלנו גם בבית עם בני המשפחה (קור"א ט"ו 33: חברה רעה תשחית מידות טובות)
חזרה בתשובה כנה והידמות לישוע הם לעיתים דבר קשה מאוד.
לעיתים זה התמודדות עם התמכרות והאויב הגדול ביותר שלי הוא הבשר שלי בכבודו ובעצמו.
לעיתים החזרה בתשובה דורשת עמידה בסבל של רדיפה או נידוי והחרמה.
עלינו לזכור תמיד: האדון אינו נוטש אותנו לבד, אלא עוזר לנו בכל שלב בתהליך החזרה בתשובה. אנו לא עושים זאת לבד אלא במלוא הכוח והמעורבות של רוח הקודש (קור"א י' 13).

ב. חזרה בתשובה – זה לחוות את פרי הרוח (פ. 20ב')
"…שמא אמצא מריבה, קנאה, רוגז, תחרות, דיבה רעה, רכילות, יהירות ואנדרלמוסיה."

כל תלמיד של ישוע מבחין מיד שהתכונות ששאול השליח מציין הן תכונות פרי הבשר הכתובות באיגרת אל הגלטים ה' 19-21.
שאול השליח כתב מילים דומות לגלטים, מכיוון שהם נטשו את דרך האדון ונכנעו למורי השקר שפעלו בקרבם.
ההשפעה של מורי השקר עליהם הייתה הרסנית. הרחקתם מהאמונה בישוע כאדון ומושיע מכפר חטאים, וקעקוע האמונה שהצדקה מבוססת רק על אמונה כנה בישוע, הסירה את האדון ממרכז חייהם ואמונתם.
סטיית ליבם מישוע ומן האמת של כתבי הקודש, העמידה את מורי השקר כסמכות בחייהם. במצב שכזה הגלטים לא נכנעו להנחיית רוח הקודש, אל נכנעו לרוח השטן. לכן גם לא יכלו ליהנות מתכונות פרי הרוח שהן: אהבה, שמחה, שלום, אורך רוח, נדיבות, טוב-לב, נאמנות, ענווה וריסון עצמי.

ואיך מחזירים את הברכה והשלום בחזרה לחיינו? איך מחזירים את תכונות פרי הרוח לחיינו?
על ידי חזרה בתשובה כנה.
1. על ידי הסכמה שהדרך הנוכחית והפעולה הנוכחית היא פסולה ונוגדת את רצון אלוהים. היא חטא! [הפנמה של עובדת החטא]
2. על ידי הסרת הגורם שסילק את הברכה והשלום. במקרה של הקורינתיים, הם נדרשו לסלק מיידית את מורי השקר מקרבם ואת הלימוד השקרי ממוחם ומלבם, ולקבל את שאול כשליח ישוע ואת הוראתו כדבר אלוהים.

חזרה בתשובה ללא הסרת הגורם לבעיה, אינה חזרה בתשובה, זו רמאות!
הנביא ישעיה אמר בפרק נ"ה 7: "יעזוב רשע דרכו ואיש אוון מחשבותיו, וישוב אל-יהוה וירחמהו ואל-אלוהינו כי-ירבה לסלוח." (ראה גם אל האפסים ד' 28).
יוחנן השליח אמר באיגרת הראשונה בפרק א' 9: "…אם נתוודה על חטאינו, נאמן הוא וצדיק לסלוח לנו על חטאינו ולטהר אותנו מכל עוולה."
ראה גם לוקס ה' 32, כ"ד 47, מע"ש כ"ו 20, מתי ג' 8,

חזרה בתשובה אינה מילה חסרת משקל אלא מהווה שלב ראשון והכרחי בתהליך של התקדשות. כי:
- החטא מונע גדילה רוחנית.
- החטא מונע התחברות
- החטא מונע שלום.
- החטא מונע שירות משיחי.
- החטא מונע ברכה.
מסיבה זו, הסרת החטא היא שלב הכרחי בהתנעת כל הפעולות שנעצרו בגללו.

הקורינתיים אפשרו לחטא לשכון בתוכם זמן רב ולכן הם החלו לחוות את התוצאות הקשות. הם החלו להתפורר מבפנים. לפגוע בעצמם ובסובבים אותם.
שאול מפציר בהם בפסוק הבא, שימהרו לתקן את הדרוש תיקון, שיחזרו בתשובה במהירות, לפני שהוא יגיע אליהם.

יישומון:
חזרה בתשובה כנה לעולם תתבטא בנטישה מיידית של החטאים. חזרה בתשובה כנה זה לא הורדת מינון החטא הספציפי, אלא נטישתו המיידית.
חזרה בתשובה זה להתוודות לפני מי שחטאנו לו ולפני אלוהים.
מדובר בהחלטה ובחירה מול האדון. רוח הקודש עוזר לנו בכך. אחים ואחיות עוזרים לנו בכך. עלינו לזכור את אל הגלטים ו' 1-2: להרים אח בענווה..
אם עסקנו במדיה מלוכלכת, אז להפסיק מיד. לאמץ כלים לעזרתנו כדי שלא ניפול בקלות שוב באותו החטא, בין אם באמצעים טכנולוגיים ומחויבותיות כלפי מאמין בוגר אחר.
להתנתק מחברה רעה ולהסביר בענווה את הסיבה.
אם אנו רוצים שתכונות פרי הרוח יאפיינו את חיינו, עלינו לוודא שהאדון ישוע יהיה מרכז חיינו ודבר אלוהים אור לנתיבתנו והסמכות הבלעדית בחיינו.
כמו שריחוק מאור מקרב אל החושך וכמו שריחוק מחום מקרב אל הקור, כך ריחוק מן הקור וריחוק מן החושך מקרב אותנו לאור ואל החום של המשיח ישוע.
אין ואקום רוחני – היכן שמסירים את ישוע – מכתירים את השטן.

אם כן:
עקרונות הכרחיים להתחברות משיחית קדושה הם: חזרה בתשובה, חזרה אל כניעה למשיח ישוע כדי לחוות את פרי הרוח…ו…
ג. חזרה בתשובה – זה לעשות זאת מיד! (פ. 21)
"…ושמא בשובי אליכם ישפילני אלוהי אצלכם, ואתאבל על רבים אשר חטאו כבר ולא חזרו בתשובה על הטומאה והזנות והזימה שעשו."

כמה פעמים שמענו את ההורים שלנו אומרים: 'תעשו את הטוב ותתקנו את מה שצריך כדי לא לעשות לנו בושות?'
'תנקו את הבית מהר כי תיכף מגיעים אורחים. אל תביישו אותנו!'
לאלו מאיתנו ששרתו בצבא… כמה פעמים המפקד אמר לנו להתכונן למסדר מפקד הבסיס, ואוי למי שיפשל ויבייש את המפקד…
אם מעשיי הפסולים משפילים אדם אחר, הרי שקיים קשר ואחריות הדדית ביני לבין אותו אדם.
שאול משתמש באוצר מילים השמור להורים או לאדם קרוב ביותר לחיינו.
עלינו לזכור ששאול היה זה שהוליד מבחינה רוחנית את הקהילה בקורינתוס ושימש רועה הקהילה לפחות בשנתיים הראשונות שלה (מע"ש י"ח).

הרי מהי שאיפתו של שאול עבור הקורינתיים?
(קור"ב י"א 2): "…מקנא אני לכם קנאת אלוהים, כי הארשתי אתכם לאיש אחד, למשיח, כדי להציגכם בתולה טהורה לפניו."
מבחינתו של שאול, שאיפתו היומיומית היא שאם המשיח יחזור היום לקחת את כלתו, הוא ימצא אותה בתולה, טהורה ונקיה מחטא. הכוונה היא שהם יהיו ממוקדים בישוע ולא בשום תורה זרה ודרך אלילית כלשהי המסיטה אותם לחטאים.
שימו לב ששאול מציין שלושה חטאים בסוף פסוק 21 בתחום החטא המיני. הטומאה המינית הייתה מאוד נפוצה בקרב הקורינתיים. ההשפעה האלילית הכרוכה בחטאים מיניים היו הרגל נפוץ ביותר בקרבם.
שאול מדגיש את החטאים הללו כדי להבהיר שהקורינתיים אינם רק נדרשים להסיר את מורי השקר מקרבם, אלא גם להסיר מליבם ומיד את דרך החיים מלאת החטא של הסביבה החוטאת שלהם.

הקריאה הזועקת של שאול מאז ועד היום היא:
אל תאמצו את העולם. אל תתנו לעולם החוטא לכבוש אתכם. עליכם לשנות את העולם ולא לאפשר לעולם לשנות אתכם.

ומה יקרה אם הקורינתיים יתמידו בחטאיהם ולא יהיו מוכנים כיאה למפגש עם האדון?
מה יגיד אלוהים כאשר יראה כלה לא טהורה?
שאול מוסיף ואומר: אתאבל…(ראה גם ז' 6 – נדכא)
במילה הזו אנו מבינים את הצער והכאב המתלווים לבושה.
אתאבל – מציין את עומק אהבתו כלפי הקורינתיים.
אתאבל – מציין את עומק הרגשת האובדן וההפסד.

אם שאול השליח היה בוחן את חייו של כל אחד מאיתנו, האם היה שמח או אבל?
הרגשתו של שאול השליח אינה שונה מזו של האדון ישוע כלפי קהילתו – גופו.
בשבעת המכתבים לקהילות בספר ההתגלות, האדון ישוע חוזר ופוקד על כל הקהילות לחזור בתשובה ולהימצא טהורים וקדושים לפניו.

הרגשתו של שאול אינה שונה מהרגשת הורים נאמנים העושים ככל יכולתם להדריך את ילדיהם לעבר האדון, ושימנעו מטומאת העולם. איך אנו כהורים מרגישים אם אחד מילדינו מחבק את טומאת העולם?
איזה כאב ואבל ממלא את ליבנו בעת שכזו?

אל נתבלבל! כל אדם ישלם על חטאיו שלו, אך תנסו לדמיין את פניו וליבו של שאול אם יתברר שהקורינתיים מתמידים בחטא בשעה שיבקרם?
כמו שילדים הם גאוותם של ההורים וסיבה לשמחתם, כך בני הקהילה עבור הרועה, ובוודאי ביום המפגש עם האדון.

הנביא ישעיה בפרק ס"ו 2 ציין מה אוהב אלוהים: "…ואל זה אביט, אל עני ונכה רוח וחרד על דברי."
אחד מהמאפיינים הברורים של ילדי אלוהים הנושעים זה המהירות בה הם מבצעים את רצון אלוהים הברור להם – חרדים (מהירים לעשות).
כמה מהר אנו נוטשים את החטא וחוזרים לדרך האמת מרגע שהבנו שחטאנו?

אלוהים מבטיח לנו, לכל אחד מילדיו שהוא נאמן לסלוח לנו.
דוד המלך טעם את החטא ושילם על כך מחיר גבוה מאוד. והנה דוד המלך אומר מניסיון אישי בתהילים נ"א 19: "…זבחי אלוהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה." (ראה גם ישעיה נ"ז 15, משלי כ"ח 13, יוח"א א' 9).
האם אנו מהירים לתקן טעות ברורה?
או, האם אנו גורמים לאוהבים אותנו הרגשת אבל ואובדן?

יישומון:
אחים ואחיות.
תכלית כל הפעולות של הנהגת הקהילה זה להכשיר את הקדושים לעבודת השירות, להידמות לאדון ישוע (אל האפסים ד' 12-16).
שמחת הזקנים והשמשים היא לראות את הקהילה כולה מוכנה ככלה טהורה למפגש עם האדון.
האם אנו ממהרים להסיר כל חטא מחיינו, מליבנו, מהבית שלנו, במיוחד לאחר שהובהר לנו שזה חטא? האם פועל חיינו מהווה גורם משמח בלב אוהבנו או גורם לאבל וצער?
האם אנו חרדים למלא את רצון אלוהים במהירות? האם אנו חפצים להידמות לישוע?

אילו האדון היה מגיע אלינו כרגע, האם היינו מתביישים או רצים אליו בביטחון ושמחה?
אילו היה בא היום, האם אנו מתביישים בילדינו?
מה אנו עושים היום באהבה וחוכמת אלוהים, כדי שהמופקדים תחת אחריותנו יינטשו את החטא ויכוננו את האדון ישוע בליבם?
מה אנו עושים היום ואיך אנו עושים זאת, כדי שלא נושפל ביום הופעת אדוננו?

חזרה בתשובה מדרך החטא היא תנאי הכרחי להתחברות קדושה.
אך מה קורה כאשר אח או מישהו בקהילה מסרב לנטוש את דרך החטא?
לשם כך העניק אלוהים למשרתי הקהילה כלי נוסף: משמעת קהילתית.
על כך בשיעור הבא.

לסיכום:
כותרת השיעור שלנו הייתה: עקרונות הכרחיים להתחברות משיחית קדושה שלושת הנקודות שהסברנו היו:
- חזרה בתשובה,
- חזרה אל כניעה למשיח ישוע כדי לחוות את פרי הרוח,
- ולעשות זאת מיד!

א. השפעת מורי השקר הרחיקה את הקורינתיים מישוע, ממקור השלום ולכן נהרסה התחברותם ויחד עם זאת נהרס שירותם המשיחי.
הריחוק מישוע, החטא, הרס את האהבה והקרבה ההדדית שהם חלק מפרי הרוח, ובמקומה הכניס את תכונות פרי הבשר. שנאה, קנאה, מדון ואנדרלמוסיה. כמו שריחוק מחום זה קור, וריחוק מאור זה חושך, כך גם במימד הרוחני…ריחוק מישוע זה להיכנע להשפעת רוח השטן.

ב. הדרך לחידוש ההתחברות המשיחית והשירות המבורך חייבים לעבור דרך חזרה בתשובה כנה, וזו חייבת להתבטא בהתוודות על חטא וסילוק גורם הבעיה, הפסקת העיסוק באותו החטא. ז"א, במקרה של הקורינתיים, סילוק מורי השקר והלימוד השקרי שלהם מקרב הקורינתיים, וכינון האדון ישוע בליבם. ההתנתקות מחטא חייבת להיות טוטאלית ולא בהדרגה. עלינו להתרחק מן הרע ולא להשתעשע איתו.

ג. הקורינתיים נדרשו להסיר את הרע מקרבם לקראת ביקורו של שאול.
שאול היה מרגיש כישלון והשפלה אילו בבואו, ילדיו הרוחניים היו מתנכרים לו וממשיכים לחבק את שליחי השטן.
באותה מידה שהקורינתיים נדרשו להסיר כל חטא והשפעה רעה לקראת ביקורו של שאול, כל אחד מאיתנו, ובכל יום, חייב לפעול ולבדוק אם הוא מוכן לפגוש את האדון ישוע, ראש הקהילה, החתן שלנו, כשהוא כבתולה טהורה.

חזרה בתשובה זה לעשות מיד, לשם כך אמר שאול בפרק ו':
היום זה יום ישועה!
ומה אם יבוא האדון לבקרנו היום? האם אתה מוכן? האם אני מוכן?