יסודות האמונה

יסודות האמונה- פתיח

פתיח יסודות האמונה מאת רנלד שאורס כרך א' The Foundations of Faith Renald E. Showers Vol. 1 Copyright © 2002 by The Friends of Israel Gospel Ministry, Inc., Bellmawr, NJ 08099, USA תרגום עברי © 2006 עמותת דעו וחיו / קהילת ירושלים — בית גאולה Hebrew Translation © 2006 by "Know and Live" Society Jerusalem […]

יסודות האמונה- תוכן עניינים

תוכן העניינים: מבוא חלק ראשון — דבר אלוהים הנגלה פרק א   -   התגלות אלוהית פרק ב   -   התגלות כללית פרק ג   -   משמעותה של התגלות כללית פרק ד   -   התגלות מיוחדת פרק ה   -   השראה — על-פי הגדרתה שבכתבי-הקודש פרק ו   -   עדות כתבי-הקודש על השראתם: טבעם האנושי פרק ז   -   עדות כתבי-הקודש על השראתם: טבעם האלוהי חלק שני — דבר אלוהים כאישיות פרק ח   -   שמותיו ותאריו של ישוע המשיח […]

יסודות האמונה- רשימת קיצורים

רשימת קיצורים לשמות של ספרים בתנ"ך ובברית החדשה           שמו"א — שמואל א           שמו"ב — שמואל ב           מל"א — מלכים א           מל"ב — מלכים ב           דהי"א — דברי הימים א           דהי"ב — דברי הימים ב           מעה"ש — מעשי השליחים           קור"א — האיגרת הראשונה לקורינתים           קור"ב — האיגרת השנייה לקורינתים           תסל"א — האיגרת הראשונה לתסלוניקים           תסל"ב — […]

יסודות האמונה- מבוא

מבוא הקובץ שלפניך, מטרתו להציג בפני הקורא את מכלול הדוקטרינות שבדבר האלוהים — התנ"ך והברית החדשה — דוקטרינות המהוות את יסוד האמונה המשיחית. המילה "דוקטרינה" (לטינית doctrina) משמעה "תורה", "שיטה", "עיקרי אמונה", "עיקרי מדיניות" (Babylon Hebrew Thesaurus); וכמו כן "דבר שהוא נלמד כאמת" (Webster). אם כך, הדוקטרינות שבדבר אלוהים מורכבות מאותן אמיתות שבכוונת הבורא ללמדן. […]

יסודות האמונה- פרק א'- התגלות אלוהית

חלק ראשון: דבר אלוהים הנגלה – פרק א: התגלות אלוהית כאשר ניגשים ללימוד הדוקטרינות שבכתבי־הקודש, מן הראוי לפתוח באמיתוֹת הנוגעות לדבר אלוהים עצמו: מה התנ"ך והברית החדשה מלמדים על עצמם (Bibliology). הדוקטרינה של "מה הכתובים מלמדים על עצמם" מהווה יסוד לכל יתר האמיתוֹת שנלמד ומקורן בכתובים. אם תתגלה טעות במה שכתבי־הקודש אומרים על עצמם, יש […]

יסודות האמונה- פרק ב'- התגלות כללית

פרק ב: התגלות כללית ישנן שתי קטגוריות של התגלות אלוהית: כללית ומיוחדת. בהתגלות כללית מדובר כאשר אלוהים מגלה דעת בדרכים שהן נחלת כלל האנושות. מתוך הכתובים אנו לומדים, שאלוהים משתמש בשלושה ערוצים עיקריים כדי להעניק התגלות כללית:           א. הטבע           ב. ההיסטוריה           ג. המצפון האנושי התאמת שלושתם כערוצים להתגלותו הכללית של אלוהים היא בכך, שכל אדם […]

יסודות האמונה- פרק ג'- משמעותה של התגלות כללית

פרק ג: משמעותה של התגלות כללית כאשר אלוהים חפץ לגלות דעת לכלל האנושות, הוא משתמש בשלוש דרכים עיקריות כדי לעשות זאת. שלוש דרכים אלו עומדות לרשות כל אדם, והן הטבע, ההיסטוריה והמצפון. התגלות כללית זו בעלת משמעות רבה עבור בני אדם לא נושעים, עבור אלוהים עצמו ועבור מאמינים משיחיים. משמעות עבור בני אדם שאינם נושעים […]

יסודות האמונה- פרק ד'- התגלות מיוחדת

פרק ד: התגלות מיוחדת מתוך כתבי־הקודש אנו לומדים שאלוהים משתמש בשני סוגים עיקריים של התגלות כדי להעניק לבני אדם דעת אודותיו: ההתגלות הכללית וההתגלות המיוחדת. ההתגלות הכללית מורכבת משלושה ערוצים עיקריים שעומדים לרשות כל בני האדם בכל העולם ובכל הזמנים. הפרק הנוכחי דן בהתגלות המיוחדת, גילוי דעת אודות אלוהים דרך אמצעים שאינם נגישים בכל עת […]

יסודות האמונה- פרק ה- השראה ע"פ כתבי הקודש

פרק ה: השראה על-פי הגדרתה שבכתבי־הקודש בלימודינו על נושא הביבליולוגיה (הוראת כתבי־הקודש על עצמם), נגענו עד כה בהתגלות האלוהית, כל אותם הערוצים בהם מגלה הבורא דעת אודות עצמו לאנושות. להלן נתבונן בתחום נוסף במסגרת הביבליולוגיה: ההשראה האלוהית. אלוהים משתמש בכלי זה על מנת להבטיח מסירה, רישום והעברה נכונים ועקביים של דעת. בתקופת המקרא, כאשר אלוהים […]

יסודות האמונה- פרק ו'- עדות כתבי הקודש על השראתם

פרק ו: עדות כתבי־הקודש על השראתם: טבעם האנושי בפרק הקודם הוזכרו מעורבותם הן של הגורם האנושי, הן של הגורם האלוהי בכתיבת המקרא המושרה. מכיוון שכך המצב, יש לדבר אלוהים הכתוב בו־זמנית טבע אלוהי וטבע אנושי, כמו שלישוע המשיח — דבר האלוהים החי עלי אדמות — היה טבע אלוהי וטבע אנושי בעת ובעונה אחת. הפרק הנוכחי […]